?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 各类降水工程方式的特点和适用情况 -- 盐城井神机械化钻井有限公?/title> <meta name="keywords" content="降水工程" /> <link href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/common.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/ny_css.css" rel="stylesheet" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.theme.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.transitions.css" /> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/owl.carousel.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/NSW_Index.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://studio455photography.com/">첩ҳ(й)Ƽ޹˾</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='mS2U5'><p id='16ObP'><optgroup id='UJyMH'></optgroup></p></q><form id='X543J'></form><ol id='qbtsC'><th id='I4JFl'><legend id='caF8n'></legend></th><bdo id='pGNRi'><optgroup id='9lV2Q'></optgroup></bdo></ol><dl id='kGdTu'><tt id='pQlEP'><tr id='kzIsw'></tr></tt><address id='7wj1N'><th id='UdAzs'></th></address></dl><style id='qqlTK'><dt id='fpBMs'></dt><dir id='b11k6'></dir></style><dd id='wYbsc'></dd><dl id='Z8vvm'><sup id='Lb5o7'></sup></dl><table id='ggOBd'><p id='0EC4K'><optgroup id='597au'><tbody id='gG96r'><p id='6biwC'><dir id='t6ZH0'><div id='dvmPl'><center id='6lzh7'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='2wiSh'><abbr id='2avbf'><blockquote id='fd08b'><i id='e8r9U'><select id='eP65G'><td id='JVrZz'><u id='5h20z'><ol id='I4ApL'></ol><big id='sJYB4'><big id='avpOg'></big></big></u><pre id='85Aw3'><kbd id='lBnlH'></kbd></pre><del id='fTGLk'></del></td><button id='9laHC'><noframes id='lHbxC'><option id='E1DbG'></option><select id='oGMSB'><span id='aQEho'><form id='hQoRG'></form></span><dd id='Idnr5'></dd></select><dt id='YvRm6'></dt></noframes><del id='z3d5x'><noframes id='v8mOt'></noframes></del></button><kbd id='IhXjk'></kbd><form id='sR4tu'></form><button id='Ftu24'><noframes id='ANlgS'><style id='4YAXb'><big id='hNJT3'><i id='jDJy8'></i><tbody id='BqdhM'></tbody></big></style><abbr id='hCy2A'></abbr></noframes></button></select></i><li id='gIma8'></li></blockquote></abbr><address id='SVg7A'></address></abbr><address id='TQahc'><sub id='OhjAk'><big id='bT64C'><tt id='jJeDL'><bdo id='AAJx6'><acronym id='JBJVk'></acronym></bdo><label id='yxM9n'><abbr id='Uq6e8'></abbr><em id='0s8Qy'><pre id='xNsIX'></pre><address id='iRMv0'><small id='thNmD'></small></address></em></label><center id='nIyqW'><span id='Og7QR'><b id='4N0GL'></b></span></center><option id='iD39H'><bdo id='6ia8b'><select id='RVq05'><strong id='NNTLU'><q id='A5Q5U'><sup id='qQL15'><abbr id='ERgU1'></abbr></sup><p id='ZpOOH'></p></q><span id='eHApf'><tfoot id='3Z8We'><ul id='p5yWk'><div id='oW9nr'><style id='pHkdG'><dir id='0PGie'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='x9edP'><form id='4DBY2'></form></q></span><noframes id='ASZVO'><p id='JsuJM'><sup id='cqBxs'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='HwxSf'></option><li id='ntYRR'></li></big><strong id='r1ugr'></strong></sub></address><ol id='Uvjv1'><font id='GRzy7'></font><dl id='Ru7Gb'></dl></ol><option id='gHRVh'></option><th id='GgSSN'></th><li id='h4hex'></li><center id='T9ns2'><u id='RhfGV'></u></center><del id='180Vy'></del><tfoot id='3wsPK'></tfoot><p id='TjI0U'><strike id='NMBST'></strike><fieldset id='MJuan'></fieldset></p><tr id='ThOOu'><bdo id='0Ckar'><ul id='Jh8uU'></ul></bdo></tr><th id='ULCEO'><tfoot id='KznHo'><p id='fQxWi'><thead id='qM9IP'><dfn id='VRNvK'></dfn></thead></p><strong id='r9ISl'></strong><th id='GPg89'></th></tfoot></th><u id='bh1vN'><blockquote id='t4gAp'></blockquote></u><b id='tey3a'><address id='7iyO0'></address></b><ins id='d8h4w'><table id='L2FwR'><strike id='zJAYg'><tfoot id='jVM6v'><ins id='2Knfq'></ins></tfoot><strike id='mKPRo'><small id='xqC86'><div id='e070b'></div></small></strike></strike><optgroup id='CxUSZ'><big id='UOKV2'><abbr id='kFDsi'></abbr></big><kbd id='CTbNk'><q id='blYhu'></q></kbd></optgroup></table><big id='jhC3c'></big></ins><sub id='jYN44'></sub><q id='D1FpG'><kbd id='I051d'></kbd><dt id='3WjZC'></dt></q><big id='u9tY0'><pre id='rJNxP'><code id='NmRSR'></code><del id='w2KzO'><fieldset id='MoVgM'></fieldset></del><big id='bq9dC'><dt id='x8NzS'></dt></big><bdo id='lFY4L'></bdo></pre></big><noscript id='4mhK3'></noscript><acronym id='wsliR'></acronym><div id='amTk1'><tr id='fmmm9'><b id='aLJ6s'></b></tr></div><dl id='PIsaG'></dl><tbody id='2cQYU'><p id='zglnq'><noframes id='Tf1vB'></noframes></p><u id='koCIM'></u></tbody><dt id='9sM6K'></dt><dd id='sNlrn'></dd><big id='XalL1'></big><pre id='8G6zB'></pre><dir id='9a97o'><optgroup id='6UnEi'><select id='BgTxH'></select></optgroup></dir><font id='IAVnB'><ol id='V65aC'><dir id='T5oFD'><dl id='OschN'></dl><thead id='8tPQP'></thead></dir></ol></font><pre id='IzRiV'><tr id='QqXer'><q id='HVS8P'><fieldset id='dg9DF'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='bGSaD'><td id='idMUJ'><strong id='pVeH4'><style id='wnVoV'><acronym id='Cgjn7'></acronym><pre id='4KfBK'><pre id='2ullO'><dir id='bRRON'><label id='NOdEb'><noframes id='WQkdt'></noframes></label></dir><strike id='ZuTSc'></strike></pre></pre></style></strong><th id='5wEdK'><dir id='I9kkS'><dt id='5J343'><b id='PGhLi'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='XdPmk'></sub><th id='mzbhU'></th><legend id='HLDjU'></legend><style id='OmNee'></style><i id='PE4Wg'></i><optgroup id='mYrlO'></optgroup><noscript id='tniJo'><q id='1Rs4x'><tfoot id='j8czl'><td id='tgTjo'><b id='C3cHD'></b></td></tfoot><pre id='tk3f8'><code id='yh1DA'></code><del id='tC454'><form id='75UQ5'></form></del><address id='RBDLW'></address></pre></q></noscript><dfn id='gei7m'></dfn><optgroup id='BkKg5'></optgroup><address id='PYm60'><sub id='bhJ92'></sub></address><abbr id='2mZpr'><ul id='HhwMV'><big id='3Rrs2'><tbody id='u04r0'><dir id='i2X0n'><tfoot id='hRZR4'></tfoot><abbr id='K3ET6'><noscript id='5p4OO'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='tY9vc'></tr></big></ul></abbr><dl id='9G5eO'></dl><div id='cnr0S'></div><div id='0yZbk'><ol id='1rOSk'></ol></div><i id='amIw7'></i><i id='efoMQ'><strong id='u4C7o'><sup id='LXVc1'></sup><span id='xKFa7'><strong id='Fz2EY'></strong><strong id='bjpkc'></strong></span><option id='V9HhJ'><noscript id='70Oty'></noscript></option></strong></i><abbr id='f73XJ'></abbr><ul id='dGM3X'></ul><bdo id='zRHAB'><div id='PoUYO'></div></bdo><pre id='kNr5D'><fieldset id='MpOC5'></fieldset></pre><dfn id='y6mM1'></dfn><tr id='IGe6V'><option id='FHxxM'><kbd id='eAhP5'></kbd><label id='Ro1On'><strong id='BP9u7'><font id='X2j8z'></font></strong></label><ol id='EF6J3'><code id='jkYdi'><td id='Nq5sy'><strike id='lh9Im'><blockquote id='jfHyy'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='4IU98'></dt><sup id='Nxz8h'><q id='IFIXV'><dd id='HzXGK'><q id='lVP6U'><del id='Q4LVq'><acronym id='z9Gk0'></acronym><tfoot id='LAZfE'></tfoot><label id='p17k1'><strong id='QJlXO'></strong></label><td id='TsbYn'></td><ul id='i3Yor'><select id='UWNRS'><li id='K0xXk'></li></select></ul><label id='gKRbu'></label></del><tbody id='uZFee'></tbody><dt id='hSYgG'></dt></q><small id='h8R82'><strike id='SLLYU'></strike></small></dd></q><label id='DmoBp'></label></sup></option><pre id='QlxNH'><ins id='jK0E3'><td id='twUjk'></td><sub id='b8HkL'><optgroup id='NrA7B'></optgroup></sub><center id='F93q1'><em id='hKdYx'></em></center><acronym id='6vlIx'></acronym></ins></pre></tr><tr id='G8neI'></tr><center id='w2COT'><tbody id='FPd1M'></tbody><tfoot id='zUAlc'></tfoot></center><small id='kRTNU'><th id='Ss6Vo'></th></small><small id='QW9We'></small><em id='Qdvye'></em><dfn id='OGoHv'><dd id='CGmm9'></dd></dfn><dl id='k50Gn'><i id='YnKuZ'><td id='d7Qzc'><thead id='SRrW7'></thead></td></i></dl><style id='wzchy'><th id='ODmrs'><form id='mgSXd'><span id='VXBJp'><dl id='CCaIb'><label id='SZYEM'></label></dl><th id='UpApL'><li id='V33iI'><noscript id='vbscN'></noscript><tbody id='8n4wr'></tbody><tbody id='6pRGE'><form id='4yDfQ'><tbody id='ZOSPH'></tbody><dd id='7PDls'><i id='36ta4'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='Bj96e'><ol id='E6CmR'><b id='FH4VS'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='wzWCT'><strong id='QtNFQ'></strong><label id='rTSdy'><label id='07QNc'><tbody id='UzIbl'><small id='4mF9c'><noframes id='yVRD6'></noframes><ul id='Dj1rm'></ul><b id='iGDoW'></b></small></tbody></label><label id='UnyYR'><code id='I2qS8'></code><kbd id='82UrZ'></kbd></label><u id='EXPDr'><tt id='Gcpi6'></tt></u></label></tbody><dfn id='1fyA5'><tbody id='n7tpA'></tbody></dfn><pre id='QYQqD'><em id='HE9F9'><option id='MyJCS'><dt id='u2a7q'></dt></option></em></pre><optgroup id='S8p32'><thead id='DC1YU'></thead></optgroup><optgroup id='aHF1i'></optgroup><optgroup id='Qhy0U'></optgroup><em id='bdTkt'></em><address id='BF7RJ'></address><blockquote id='w7x9R'><u id='SIXya'><style id='eOkV9'><b id='e3Ttb'></b><thead id='nCalp'><style id='PofJz'><strong id='8Giox'><ol id='djHjz'></ol></strong></style><acronym id='hta0P'><del id='w39mo'><dd id='JWNQw'></dd><bdo id='47lTb'><legend id='EDo0d'><kbd id='IF6x5'><address id='6vJ45'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='5CbG3'></tbody></style></u><label id='Xp3v1'><dt id='k4C3D'></dt></label></blockquote><li id='h9Xh6'><dl id='Oeb7g'><noframes id='28Lrt'><form id='omTVB'></form></noframes></dl></li><td id='B5P1o'></td><blockquote id='pK3i3'><th id='Pdd4W'><tr id='7HC9p'></tr><code id='ZAfzb'><sup id='1OKbM'><fieldset id='9jQAc'></fieldset><code id='ms74Q'></code><big id='dl3dA'></big></sup></code></th></blockquote><select id='X4RFw'><kbd id='QUUGM'><sup id='aZqZy'></sup><form id='K02G5'></form></kbd></select><big id='GwM2K'></big><em id='OKIsl'></em><sup id='NIb9n'><b id='77fP6'></b><strong id='nykYb'></strong></sup><kbd id='xchFf'><ol id='euvj5'></ol></kbd><optgroup id='Br16S'><tt id='fmCu9'><font id='CYrLB'><td id='O4lKQ'></td></font></tt></optgroup><pre id='hlY1n'><center id='LDdmh'></center></pre><tt id='sn2dV'></tt><big id='Ofk81'><strike id='b61ZJ'><li id='IUFdB'><kbd id='kjUDX'></kbd></li><i id='pCaSg'><blockquote id='LjpnP'><label id='o7oZX'><u id='IToUP'><ins id='lv9rO'></ins><dfn id='180V7'></dfn></u></label><noscript id='jCyqG'><span id='lfC1o'></span></noscript><td id='2PNju'></td><pre id='LGQq3'><li id='B5aXL'><td id='5DTdp'><label id='NjEqG'></label><pre id='WI8tL'></pre></td></li></pre><small id='CqxFX'></small></blockquote></i><b id='FSZ8c'><i id='urT3F'></i></b><td id='oCLOL'><select id='SwyLK'></select><table id='SlxNH'><tbody id='dJwPA'></tbody></table><dt id='kGE0f'><dd id='lOWb6'></dd></dt></td></strike><strong id='wALUr'><sub id='t8sR3'></sub><td id='g2W5f'></td></strong></big><blockquote id='tvlz9'></blockquote><small id='U6dCv'></small><dir id='S9LJz'></dir><tr id='dKxPo'></tr><center id='rKMwo'><u id='gqOWu'></u></center><kbd id='sUJ5V'></kbd><select id='1Dwck'><u id='AwizI'><p id='vvTsZ'><p id='FEhQX'><em id='TSYk3'><dfn id='Erric'><table id='8yRXJ'><dl id='KnuFX'></dl><center id='5BnX3'></center></table></dfn><div id='UGw7Y'></div><small id='YN4gc'></small></em></p></p><acronym id='hOmkP'></acronym><u id='jfaxL'></u><sup id='8O7Tp'><thead id='sjL34'><noscript id='sFash'></noscript></thead></sup></u><ol id='85utn'></ol><sub id='uFLUB'></sub></select><address id='6bkZO'></address><dl id='ZB1m6'><small id='gKMRG'><ul id='ObanU'><optgroup id='MN4cS'><em id='oUQjq'></em></optgroup><tt id='Cdlrt'></tt><strike id='q0Wod'></strike></ul><thead id='2OYwb'><kbd id='xsNXI'><kbd id='tExaY'></kbd><noframes id='shhhz'><bdo id='eUR6D'><sup id='cyuxp'><div id='PoWj3'><bdo id='8ZGau'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='7h4K8'></label><strike id='8PkDb'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='i2PY9'></big><ins id='g8340'><optgroup id='08pH4'></optgroup></ins><dl id='eRoh1'><tbody id='DLhWC'></tbody></dl><dt id='82g9F'></dt><tr id='wn2wg'><address id='YJ8lW'></address></tr><small id='a7Nbv'><font id='02vR3'></font></small><option id='qBdMI'><thead id='HT3wb'></thead><em id='p24xM'></em></option><tfoot id='Vf4Af'></tfoot><tbody id='FTdv1'></tbody><li id='G8gBC'></li><tbody id='fFzgp'></tbody><address id='6koXJ'></address><del id='eQLkH'><big id='jcpyJ'><label id='595Mw'><code id='GyRWc'><th id='KNB46'><legend id='TBXiR'></legend><i id='L2f2a'></i><form id='Zi4XR'></form></th></code></label></big><dd id='DSR3I'><span id='hKXTS'><abbr id='GCBV9'></abbr></span></dd></del><ol id='AoRoY'></ol><address id='RogR9'><sup id='c3dLH'><acronym id='yF4fI'></acronym></sup></address><blockquote id='27JuX'></blockquote><font id='iOeAk'></font><optgroup id='izt3K'><bdo id='KAO00'></bdo><acronym id='oMa5F'></acronym></optgroup><del id='oHlmu'></del><code id='bJwnh'><select id='EPxBQ'></select><td id='ckPGZ'></td></code><tfoot id='NIkb7'></tfoot><kbd id='815gt'><b id='p6OYI'><style id='KC3gi'><tbody id='JdgVf'><tr id='5dnt7'></tr><big id='e7De3'></big><ol id='Pxkpw'><u id='kOp42'><dfn id='IaI3f'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='KsJyq'><b id='KCy6b'><ins id='5NKjp'><tt id='tCK73'><b id='nsMT8'><blockquote id='5Xm5H'><dir id='4Eunw'></dir><label id='WxfYs'><li id='n9onC'></li><i id='GegOI'></i><u id='gAM03'><tbody id='rPZAv'></tbody></u></label><li id='WpEyi'><tt id='ztwXD'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='7xWNP'><sub id='oezrB'><div id='1RHvB'></div></sub></fieldset><acronym id='D3vvf'><td id='gHPCF'><form id='9DZfc'></form></td><big id='nRtlM'><dfn id='SO9uN'><b id='mqI0F'><address id='fRj8P'></address></b><thead id='H9bRw'><span id='yRthQ'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='Voton'></ul><tbody id='ixwTS'><sup id='Y4aR3'><legend id='10Q8A'><b id='qu3AF'></b></legend></sup><legend id='pQLZn'><sub id='av2N3'><ul id='97tVw'><b id='Rvzp1'><q id='O8tZG'></q></b></ul><tfoot id='ybvRA'></tfoot><ul id='Aw4T8'></ul><bdo id='CWGFR'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='DbxZ5'><label id='4Q5KS'></label></dfn><em id='65NJ2'><bdo id='rxWsY'><ins id='00knB'><dl id='LdKX5'></dl></ins><pre id='6Y4Hx'><p id='MKD6M'></p><span id='ShV9F'><tt id='FSt2P'></tt></span></pre></bdo></em></div> <div id="top_t"> <div id="top_t_c"> <ul> <li class="kd1">盐城井神机械化钻井有限公司为您主要提?a href="/">盐城打井公司</a>,盐城工程降水,盐城洗井换泵等相关的展示和信息更新,欢迎您的收藏? </li> <li class="kd2"> <script type="text/javascript" src="//webapi.gcwl365.com/msg/msgstat.ashx?shopid=20167"></script> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="top_b"> <ul> <li class="kds1"> <a href="/" rel="nofollow"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=logo.png" alt="盐城井神机械化钻井有限公? /> </a> </li> <li class="kds2"><span>专业承接打井钻井</span><br />工程降水,洗井换?</li> <li class="kds3"> <div class="wechatcode"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022022514583254.jpg" alt=""> </div> <div class="font1"> <img src="/template/365DGYQJS0014/pc/images/rc-2.jpg" alt="全国客户服务热线" style="float:left; padding-right:8px;" /> 全国客户服务热线?<div> 15301402122 </div> </div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_bg"> <div id="nav_c"> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about.html" title="关于井神" rel="nofollow">关于井神</a></li> <li><a href="/product.html" title="关于井神" rel="nofollow">井神钻井</a></li> <li><a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a></li> <li><a href="/case.html" title="打井案例" rel="nofollow">打井案例</a></li> <li><a href="/news.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/contact.html" title="联系井神" rel="nofollow">联系井神</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_r"></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="ny_banner" style=" background:url(/template/365DGYQJS0014/pc/images/ny-banner.jpg) center no-repeat;"></div> <div id="search_bg"> <form action="/key.aspx" id="formSeach" method="get" style="margin:0; padding:0; overflow:hidden;"> <div id="search_bg"> <div id="search_c"> <div id="search_l" class="whites"> <strong style="color:#4a4a4a;">热门搜索?/strong> <a href="/product802348.html" target="_blank">打深水井</a> <a href="/product802306.html" target="_blank">工程降水</a> <a href="/product802304.html" target="_blank">降水井打?/a> </div> <div id="search_r"> <ul> <li class="ss"> <input name="k" class="input" id="infoname" size="13" placeholder="请您输入关键词搜? /> </li> <li style="width:52px;"> <input type="submit" class="inp2" value="" title="搜索" /></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </form> </div> <div class="ny_center"> <div class="ny_left_l"> <div id="sort_t"> 新闻分类 </div> <div id="sort_b"> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/newstype25313.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/newstype25315.html" title="钻井问答" rel="nofollow">钻井问答</a> </div> </div> </div> <div id="sort_t"> <a href="/product.html" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a> </div> <div id="sort_b"> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108061.html" title="深水井打?>深水井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108062.html" title="岩石井打?>岩石井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108063.html" title="淡水井打?>淡水井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108064.html" title="监测井打?>监测井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108074.html" title="洗井换泵">洗井换泵</a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108075.html" title="工程降水">工程降水</a> </div> </div> </div> <div id="sort_t"> 联系我们</div> <div id="sort_b"> <div id="sort_ct"> <img alt="联系我们" src="/template/365DGYQJS0014/pc/images/rc-68.jpg" /> </div> <div id="sort_ctb"> <strong>盐城井神机械化钻井有限公?/strong> <br /> 全国热线? <strong>15301402122</strong> <br /> 公司地址:淮安经济开发区扬州北街8??-6? <br /> 电 话:15301402122 <br /> ??人:盐城井神 <br /> 邮 箱:2052830879@qq.com </div> </div> </div> <div class="ny_right_r"> <div class="ny_dh_bg"> <div class="h1"> 新闻资讯 </div> <div class="h2"> 您所在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="newstype25313.html">新闻中心</a> > <a href="news771109.html">各类降水工程方式的特点和适用情况</a> </div> </div> <div class="ny_product_detail"> <div class="ny_case_xq_t"> <h1>各类降水工程方式的特点和适用情况</h1> </div> <div class="ny_case_xq_c"> <span>文章来源:http://studio455photography.com/news771109.html</span> <span>发表时间?022-02-28 10:40:00</span> </div> <div class="ny_case_xq_contact"> <p>各种降水工程方法都要他比较独特的地方,也不是所有的工程都能适用法人,那么他们的特点和适用情况都是什么样的,下文给你详细介绍下:<br> 1、明沟加集水井降?br> 明沟加集水井是一种人工排水方式。主要去除地下潜水、施工用水和雨水。在地下水特别多的地区,如果只采用这种方法降水,施工过程中会因为基坑边坡渗水比较严重,锚喷网支护施工难度较大。因此,这种脱水方法一般不适合在地处高水位的地方做基坑边坡支护?br> 2、轻型井点降?br> 轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在3-6m之间,若要求降水深度大于6m,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽?br> 3、喷射井点降?br> 喷射井点系统能在井点底部产生250mm水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8-20m范围。它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为0.1-50m/d。但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高?br> 4、电渗井点降?br> 电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土,如粘土、亚粘土、淤泥和淤泥质粘土等。这些土的渗透系数小?.1m/d,它需要与轻型井点或喷射井点结合应用,其降低水位深度决定于轻型井点或喷射井点?br> 5、管井井点降?br> 管井点比较常见的是用在渗透系数高的地层、地下水特别多的地层以及轻井点难以施工和解决的场合。每口管井的水流量一般是?0-100m3/h,土壤渗透系数在20-200m/d数值之间。这种施工方案一般应用在潜水层的脱水?br> 6、深井井点降?br> 深井点脱水是基坑支护中选择的比较多的一种脱水方法。他有比较明显的优势就是排水的时候量很大、在降水工程中,能减低的深度大、降水范围也是很大的。对于渗透系数大、渗透层厚度大的场合,如砾石层、轻井点、射流井点都不能有效,所以这种方法比较合适?br></p> <p><img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022022810564645.jpg" alt="[filename]"></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/news.html?key=降水工程'>降水工程</a>, </div> <div class="ny_case_xq_b"> <div>上一条:<a href="news774664.html">打井可以为生活提供充足的水资源!</a></div><div>下一条:<a href="news771069.html">降水工程的一些施工方法介?/a></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a title="降水工程有哪些常见的施工方法? href="/news787248.html">降水工程有哪些常见的施工方法?/a><span>2022-03-31</span></li> <li><a title="降水工程的常见做法有哪些? href="/news779399.html">降水工程的常见做法有哪些?/a><span>2022-03-16</span></li> <li><a title="各类降水工程方式的特点和适用情况" href="/news771109.html">各类降水工程方式的特点和适用情况</a><span>2022-02-28</span></li> <li><a title="降水工程的一些施工方法介? href="/news771069.html">降水工程的一些施工方法介?/a><span>2022-02-28</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> </ul> </div> <script type="text/javascript"> (function ($) { var n_pro = $("#n_pro"); n_pro.owlCarousel({ items: 4, pagination: false, autoPlay: 3000 }); })(jQuery); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--底部开?-> <div class="foot"> <div class="footer"> <p class="fnav"> <a href="/" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a> <a href="/about.html" title="关于井神" rel="nofollow">关于井神</a> <a href="/product.html" title="井神钻井" rel="nofollow">井神钻井</a> <a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a> <a href="/case.html" title="钻井展示" rel="nofollow">钻井展示</a> <a href="/news.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a> <a href="/contact.html" title="联系井神" rel="nofollow">联系井神</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图<em></em></a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML<em></em></a> </p> <div class="ft_con fn"> <div class="copyright"> <div class="fl" > <p> Copyright©<span id="target">studio455photography.com</span> ( <span id="btn" data-clipboard-action="copy" data-clipboard-target="#target" onclick='copyURL("#btn")' style="cursor:pointer">点击复制</span> )盐城井神机械化钻井有限公? </p> <p>盐城打井公司怎么样?盐城工程降水哪家便宜?盐城洗井换泵哪家好?盐城井神机械化钻井有限公司主要提供盐城打井公司,盐城工程降水,盐城洗井换泵 </p> <p> Powered by   </p> <p><P>备案号: <a href="//lianyungang.studio455photography.com" target="_blank">连云?/a> </p> </div> <div class="fr foot_er"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022022514583254.jpg" /> <p>微信二维?/p> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/backtop.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/scrollreveal.js"></script> <script> $(function () { $("#nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).parent("li").addClass("navhov"); } }) }); </script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/clipboard.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function copyURL(id) { var clipboard = new ClipboardJS("#btn"); clipboard.on('success', function () { alert('复制成功,去粘贴看看吧!') }) clipboard.on('error', function (e) { alert("复制失败!请手动复制") }); } </script> <script type="text/javascript" src="//webapi.gcwl365.com/msg/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" qq="2052830879" wechat="15301402122" wechatpic="2022022514583254.jpg" cid="20167" mobile="15301402122" bcolor="#e6212a"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>